Regulamin serwisu kadetsoft.pl
SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU
DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SERWISIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Serwis internetowy Kadet Soft dostępny jest pod adresem internetowym kadetsoft.pl Jego
właścicielem zwanym dalej Oferentem jest firma Kadet Soft s.c. z siedzibą w Katowicach 40-135 przy
ulicy Słonecznej 3/5 prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadającą w.w. adres prowadzenia działalności i do doręczeń; NIP 634-24-63-
203 , adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , nr telefonu 32 231 93 29.
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Serwisu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest
wyłącznie do przedsiębiorców).
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego
Regulaminu jest Oferent. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
wskazane w Regulaminie Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda
osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do
ich aktualizacji i poprawiania.1
1.4 Serwis nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży gotowych produktów a jedynie przedstawia ofertę oraz
umożliwia Klientom dokładniejsze zapoznanie się z nią i dopasowanie do ich potrzeb. Gdyby
jednak do zakupu doszło doszło Serwis oferuje pełne prawo zwrotu wg aktualnych przepisów prawa.
1.5 Definicje:
1.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.
1.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA/ZAPYTANIA O OFERTĘ – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie wstępnego Zamówienia/Zapytania o
ofertę
1.3 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub
zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Oferentem.
1.4 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.5 NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim
korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Serwisu cyklicznych treści kolejnych
edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie.
1.6 PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Oferentem.
1.7 REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
1.8 SERWIS INTERNETOWY - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym:
www.kadetsoft.pl
1.9 Oferent/ USŁUGODAWCA – firma Kadet Soft s.c., której dane wymienione są z pkt 1. a)
1.10 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.11 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; -
korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.12 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.13 ZAMÓWIENIE/ZAPYTANIE O OFERTĘ- wstępne zainteresowanie Klienta ofertą składane za pomocą
Formularza Zamówienia i nie stanowiące zobowiązania późniejszego zakupu usługi/produktu.
2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
2.1 W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz
Zamówienia/Zapytania o ofertę, formularz kontaktowy oraz Newsletter.
2.1.1 a) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia/Zapytania o ofertę świadczona jest
nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania Formularza
Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania jego wysyłania
przez Usługobiorcę.
2.1.1 b) Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia/Zapytania o ofertę wymaga podania
przez Klienta jego danych umożliwiających kontakt/weryfikację takich jak /dane
obowiązkowe/: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz /dane nieobowiązkowe/
adres, nr telefonu, NIP, informacje techniczne o używanym dotąd systemie i rodzajem
oczekiwanego produktu/usługi.
2.1.2 a) Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”
widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być
przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się
również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w trakcie zakładania Konta – z
chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.2 b) Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera
(rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: podany
w pkt. 1.1
2.1.3 a) Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy.
świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
wysłania Formularza Kontaktowego za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego
zaprzestania jego wysyłania przez Usługobiorcę.
2.1.3 b) Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy wymaga podania przez Klienta jego danych
umożliwiających kontakt takich jak /dane obowiązkowe/: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres
poczty elektronicznej, telefon.
2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i
wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w
wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem
i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do
wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania
treści o charakterze bezprawnym.
2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na
przykład:
2.4.2. pisemnie na adres: podany w pkt.1.1.1.;
2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2)
żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i
przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają
formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
opisu reklamacji.
2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Oferentem następuje po uprzednim jej uzgodnieniu z klientem
podczas bezpośredniego z nim kontaktu lub kontaktu telefonicznego.
3.2 Cena Produktu i ew. dodatkowych usług jest ustalana indywidualnie.
3.3 Formularz Zamówienia/Zapytania o ofertę służy jedynie do dopasowania oferty do Klienta. Ostateczna
oferta oraz cena produktów i usług zostają ustalone indywidualnie telefonicznie, podczas bezpośredniego
kontaktu lub w inny sposób.
3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest
dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Oferentowi.
4 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1 Oferent uzgadnia indywidualnie z Klientem sposób i termin zapłaty.
4.2 Dane banku Oferentowi: Bank: Volkswagen Bank
Numer rachunku: 35 2130 0004 2001 0202 0782 0002
5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2 Użytkowanie Produktów Oferenta wiąże się z wdrożeniem i instalacją. Dostawa Produktu oraz jej
koszty określone zostajż po indywidualnym uzgodnieniu z Klientem.
5.3 Termin dostawy Produktu do Klienta uzgadniany jest indywidualnie.
6 REKLAMACJA PRODUKTU
6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Oferentowi względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2 Oferent obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące
odpowiedzialności Oferentowi z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Serwisu
Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
6.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1 pisemnie na adres: ul. Słoneczna 3/5, 40-135 Katowice
6.3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6.4 Jako, że oferowane Produkty są systemami komputerowymi w przypadku wystąpienia reklamacji zazwyczaj
wystarcza usunięcia zaistniałej wady. Odbywa się to na warunkach i w terminach uzgodnionych indyeidualnie z
klientem.
6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu
reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do
zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na
skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.6 Oferent ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Oferentowi w powyższym terminie oznacza, że Oferent uznał
reklamację za uzasadnioną.
6.7 W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień
Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Oferentowi, Klient zostanie
poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Oferentowi na adres podany w pkt. 1.1.1.
Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie
Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o
udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Oferentowi w miejscu, w którym Produkt się
znajduje.
6.8 Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg
terminu na ustosunkowanie się Oferentowi do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 6.5
Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Oferentowi demontażu wadliwego Produktu i
ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o
którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
7.1 Podstawa Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
7.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
7.3 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr
4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr
113, poz. 1214).
7.4 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Oferentem. Informacja na temat zasad i
trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
7.5 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
a Oferentem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady
udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem
email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1 Produkty Oferenta sprzedawane są Klientowi na podstawie indywidualnych uzgodnień gdyby jednak doszło do
sprzedaży ze pośrednictwem formularza Zamówienia/Zapytanie o ofertę bez dodatkowych uzgodnień w
sprawie odstąpienia od umowy obowiązują pkty. 8.2 do 8.11
8.2 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez
podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone na przykład:
8.2.1 pisemnie na adres podany w pkt 1.1.1
8.2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.3 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument
może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.4.1 dla umowy, w wykonaniu której Oferent wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności
(np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2)
polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z
Produktów;
8.4.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.6 Oferent ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego
płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie Internetowym).
Oferent dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami. Jeżeli Oferent nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia
przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym
odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Oferentowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru, chyba że Oferent zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: podany w pkt. 1.1.1
8.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego
w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:
8.9.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Serwisie Internetowym, Oferent nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
8.9.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło
się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy
po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty
jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
umów:
8.10.1 (1) o świadczenie usług, jeżeli Oferent wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od
wahań na rynku finansowym, nad którymi Oferent nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt
ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której
przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem
świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których
cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Oferent nie ma
kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Oferent do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Oferent świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do
wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników,
periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji
publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub
okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.
9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie
będących konsumentami.
9.2 Oferentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym
konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w
tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem
żadnych roszczeń w stosunku do Oferentowi.
9.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Oferent ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w
tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta
sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego
konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu. Oferent w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub
uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
przewozie przesyłki.
9.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności
niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
9.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Oferentowi z tytułu rękojmi za Produkt wobec
Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
9.7 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o
świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez
przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
9.8 Odpowiedzialność Usługodawcy/Oferentowi w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem,
bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak
również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy
Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Oferent ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody
przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w
stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Oferentem/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym
konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Oferentowi/Usługodawcy.
10. DANE OSOBOWE W SERWISIE INTERNETOWYM
10.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu
Internetowego jest Oferent.
10.2 Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu
Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, a także […]
10.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu Internetowego:
10.3.1 W przypadku Klienta, który otrzymuje fakturę lub produkt wysyłany fizycznie przesyłką
pocztową, paczkomatem lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
10.4 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
10.4.1 pisemnie na adres: podany w pkt 1.1.1
10.4.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane
niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej
wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu Internetowego przed
zawarciem danej umowy.
10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1 Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
11.2 Zmiana Regulaminu:
11.2.1.1.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów
płatności i dostaw, wprowadzenie nowego typu produktów usług. - w zakresie, w
jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
11.2.1.1.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto)
zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania
określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został
prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana
Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub
podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.
11.2.1.1.3 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu
nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów
będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
11.2.1.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów
Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy
o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.